debt care services English Site
industry canada

Ang DebtCare Canada ay tumutulong sa lahat ng mga Filipino-Canadians na maiwasan ang pagkalubog sa utang sa pamamagitan ng mga options na ibinibigay ng gobyernong Federal ng Canada.

 • Agarang Ginhawa Sa Mga Utang
 • Patiligin Ang Interes na ipanapataw ng mga Creditors
 • Patigilin ang mga Pangongolekta
 • Patigilin Ang Mga Pagbabawas Sa Sweldo
 • Magbayad Ng Isang Abot-kayang Buwanang Bayad

matuto nang higit pa
 • Mga Solusyong Pampinasiyal na hindi mahahantong sa "Bankruptcy" o Debt Settements
 • Isalba, Isaayos at Panumbalikin ang inyong Credit Rating
 • Mangalap ng Kapital Upang Tumugon sa Pagkakautang
 • Dagliang at Pangmatagalang Pagpapaplanong Pampinansiyal

matuto nang higit pa
 • Konsultasyon sa Pagbabadyet
 • Pagrerestraktura ng Badyet
 • Access DebtCare Partner Referral Network
 • Tumaas ang daloy ng cash

matuto nang higit pa

Ipahintulot ninyong matulungan namin kayong Mabawasan o Mabura ang inyong mga Utang!

Ang pamahalaan ng Canada ay naglabas ng ilang lehislatura na pwedeng pagpilian ng mga Canadians upang makatulong na bawasan o burahin ang kanilang mga utang. Kami ay tumutulong sa mga Korporasyon at mga mamayan, na sa kabila ng kanilang lubusang pagsisikap na bayaran ang kanilang mga utang ay di nila ito matupad.

Mayroon kayong iba’t-ibang pagpipilian bukod sa “bankruptcy” gaya ng mga sumusunod: pagsasaayos ng inyong mga utang, pagkonsolida ng mga utang, pagbibigay payo sa mga may utang, pagsasaayos ng inyong badyet, pagrerestraktura ng inyong pinansiyal na suliranin at marami pang iba. Kami ay tutulong sa inyo upang maisakatuparan ang mga nabanggit na solusyon at kami ang iyong magiging kinatawan sa mga prosesong ito.

Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong lubog sa utang ay kalimitang naghihintay ng anim (6) na buwan bago sila humanap ng solusyon sa kanilang suliraning pampinasiyal. Ang hindi nila alam, sa pagdaan ng mga panahon ay lalo lamang lalaki ang kanilang pagkakautang at mahihirapan na silang bayaran ito. Napakahalaga na humanap kaagad ng solusyon sa pagkakautang sa lalong madaling panahon. Sa DebtCare Canada, kami ay magmumungkahi ng iba’t-ibang uri ng solusyon pampinansiyal na makakatulong sa inyo upang:

 • Patigilin ang pagbabawas sa inyong sweldo (“garnishments”) at protektahan ang inyong sahod;
 • Bawasan o burahin ang pagkakautang sa Canada Revenue Agency;
 • Patigilin ang mga nakakairitang tawag sa telepono mula sa inyong mga pinagkakautangan;
 • Konsolidahin ang lahat ng inyong mga utang;
 • Bawasan o burahin ang pagkakautang sa mga Credit Cards
 • Pababain ang interes ng inyong mga utang sa “0%”
 • Pangalagaan ang inyong mga ari-arian.
 

Pagpapatotoo ng mga Kliyente

"Nagbigay ang DebtCare Canada ng iba’t-ibang uri ng mga solusyon pampinansiyal na madaling maintindihan. Salamat sa kanilang kakayanan at kaalaman, naging madali ang proseso ng pagrerestraktura ng aming mga utang”. Tom & Tina W. (Hamilton)

”Ako ay nagbabayad ng 23% interes sa aking mga credit cards at nagbabayad lamang ng pakonti-konti. Sa mga pagdaan ng mga taon, palaki lang nang palaki ang aking balanse sa mga naturang credit cards. Nagawa kong magbayad lamang ng isang beses isang buwan para sa lahat ng aking mga utang at sa ngayon wala na akong mga utang. Angela J. (Montreal)

"Gagawin ng mga kolektor ang lahat ng paraan upang ligaligin ang kanilang mga kliyente. Natatakot akong sagutin ang mga tawag sa telepono sa pag-aalala na mga kolektor ang tumatawag. Salamat sa DebtCare Canada, wala nang nanliligalig na mga kolektor sa akin at ako ay wala ng utang”. Ahmed C. (Calgary)

 
Makipag-ugnayan sa amin

para sa iyong LIBRENG

konsultasyon

Ang iyong Pangalan:

Ang Mga Email Address:

Telepono:

Paksa:

Ang Tanong:

Mangyaring itala ang inyong “code”: