debt care services English Site

Ang aming Proseso

Matatawagan ang DebtCare Canada ngayon sa mga numerong 1 (855) 372-0682. Mahahanap ninyo ang malapit na lokasyon ng aming mga opisina sa inyong lugar sa aming “contact us” page. Makakausap ninyo ang isa sa aming mga Tagapagpayo, na maaring sumuri ng inyong suliraning pampinansiyal at maipapaalam sa inyo ang mga programa ng gobyerno na aangkop sa inyong sitwasyon.

1 – Libreng Konsultasyon

Kung kayo ay papasa sa pagsusuri, bibigyan ka namin ng libreng kosultasyon na kung saan ang iyong sitwasyon ay susuriing mabuti at ang mga detalye ay ipapaliwanag sa iyo. Sa pamamagitan ng mga impormasyong inyong binigay, ang aming Tagapayo ay magbibigay ng iba’t-ibang uri ng solusyon at kanyang ipapaliwanag ang iba’t-ibang stratehiya sa bawat solusyon.

2 – Aplikasyon at Pagsusuri

Matapos maihatag ang lahat ng solusyon sa inyo, Ikaw at ang inyong Tagapayo ay pipili ng programa ng Pamahalaan na babagay sa inyong sitwasyon at tatalakayin ninyong mabuti kung ito ay makakatulong sa iyo. Matapos ninyong masuri ang lahat ng solusyon, kayo ay bibigyan ng aplikasyon na inyong pupunan at sa loob ng limang (5) araw, kayo ay papipiliin ng programa na inyong napagpasyahan.

3 – Kumpirmasyon at Pagtanggap

Ang inyong Tagapayo ay mag-oorganisa ng pulong o konsultasyon sa isang Opisyal ng Hukuman sa aming opisina, na kung saan kami ay tatayong kinatawan ninyo at aming ilalahad ang programa ng pamahalaan sa Opisyal ng Hukuman at upang kumpirmahin ang inyong pagsang-ayon sa nasabing programa. Ang iyong Tagapagpayo ay makikipagkasundo sa Opisyal ng Hukuman upang matiyak na ang programa ng pamahalaan na inyong napili ay nababagay sa inyong badyet.