debt care services English Site

Kalimitang mga Tanong

Tanong: Sino ang mga kwalipikado sa mga programang ito?

Sagot: Ang mga programang ito ay dinisenyo para sa sinumang tao o negosyo na nahihirapang magbayad ng kanilang mga utang. Ang DebtCare Canada ay tutulong sa kahit sinong hindi makabayad sa kanilang pagkakautang.

Tanong:: Anu-anong uri ng mga utang ang maaring paggamitan ng mga programang ito?

Sagot: Credit cards, overdrafts, lines of credit, utang para sa negosyo at mga personal na utang, buwis sa pamahalaan, GST, PST, buwis na para sa empleyado, mga supplier ng negosyo at marami pang iba.

Tanong: Maaari ko bang patuloy na ariin ang aking bahay, kotse, negosyo, RRSP, at iba pang ari-arian

Sagot: Oo. Walang pasubali. Sa halos lahat ng kaso, kayo ay pinahihintulutang patuloy na ariin ang inyong mga kotse, ang inyong mga tahanan, ang inyong mga RRSP at iba pang mga ari-arian. Tumawag lamang kayo sa amin ngayon at maaari naming ipakita sa inyo kung paano!

Tanong: Paano makakaapekto sa aking credit rating ang mga programa?

Sagot: Kalimitan, ang credit rating ay hindi apektado, nguni’t sa halip ito ay lalong bumubuti. Tutulungan ka ng aming mga programa na mapabalik sa tamang direksiyon ang iyong credit rating sa lalong madaling panahon. Titiyakin ng DebtCare Canada na ikaw ay mabibigyan ng tamang payo upang ang iyong credit rating ay manumbalik sa tamang direksiyon. Isang tawag lamang sa isa sa aming mga Tagapayo ang iyong kailangang gawin upang malaman kung naaapektuhan ng inyong sitwasyon ang inyong credit rating.

Tanong: Gaano katagal ang aabutin upang mapahinto ang mga pagbabawas sa sweldo (garnishments) at mga tawag sa telepono ng mga creditors?

Sagot: Sa loob lamang ng ilang araw. Ang tunay na pagkaantala ay kung wala kang gagawin sa halip na humanap ng solusyon. Hayaan ninyong ipakita namin sa inyo kung gaano kabilis ibabalik ng DebtCare Canada ang inyong buhay sa tamang direksiyon.

Tanong: Ano ang aking susunod na hakbang upang lubos kong malaman ang inyong mga programa?

Sagot: Mangyari lamang na tumawag sa amin sa numerong 1-855-372-0682. Masasabi ng aming Tagapayo kung ikaw ay karapat-dapat sa programa ng pagbabawas ng utang. Araw-araw libu-libong mga indibidwal at mga negosyo sa Canada ang nabibigyan ng pagkakataon sa ganitong mga programa. Kung mapapatunayan na ikaw ay karapat-dapat sa naturang programa, isang libreng konsultasyon ang magaganap. Kung saan ipapaliwanag sa inyo ang iba’t-ibang uri ng solusyon at kayo ay bibigyan ng mga babasahin na galing sa Pamahalaan. Ang konsultasyon ay ginagawa upang mabigyan ang mga may utang ng lubos na kaalaman hinggil sa mga maari nilang pagpilian. Ito ay upang masiguro na tama ang desisyong kanilang gagamitin.