debt care services English Site

Mga Pag-aaral

Drayber ng Trak: Isang drayber ang may pagkakautang sa iba’t-ibang mga credit cards at sa Canada Revenue Agency na nagkakahalaga ng $60,000.00 ay napababa sa $18,000.00. Ang interes ay napababa sa 0%. Nagawa niyang mabayaran ang kanyang bahay, kotse, hulog sa trak at ang kanyang negosyo ay nanatiling kanyang pag-aari.

Pamilya: Isang mag-asawa na may dalawang (2) anak ang may utang na nagkakahalaga ng $45,000.00, nagawa itong pababain sa $15,000.00, na pwede nilang bayaran ng $250.00 kada buwan sa loob ng animnapung (60)buwan. Tumigil rin ang tawag ng mga kolektor sa kanila at nagawa nilang bayaran ang kanilang buwanang bayad sa kanilang bahay at kotse.

Single Parent: Isang ina na may dalawang (2 )anak nguni’t walang katuwang sa buhay ang may utang na nagkakahalaga ng $30,000.00 at sa Student Loans na nagkakahalaga ng $15,000.00. Pitong (7) taon na ang nakalipas ng matapos siyang mag-aral. Nguni’t puro interes lang ang kanyang nababayaran at hindi ang prinsipal na utang. Nagawa ng DebtCare Canada na alisin ang lahat ng kanyang utang at pati na rin ang kanyang Student Loans. Sa ngayon ang kanyang sweldo ay nagagamit niya sa pagtataguyod sa kanyang pamilya at sa pag-aaral ng kanyang dalawang (2) anak.

Pensiyonado: Mag-asawang pensiyonado na walang inaasahan kung di ang kanilang pensiyon upang mabuhay ang napipilitang gamitin ang kanilang mga credit cards para bayaran ang kanilang mga gastos sa gamot. Ang kanilang pinagsamang sweldo ay di nakakatulong upang kanilang mabayaran ang kanilang utang na nagkakahalaga ng $35,000.00. Naalis ang lahat ng kanilang mga utang. Ito ay nakatulong upang magamit nila ang kanilang pensiyon sa kanilang pang-araw- araw na gastusin at nawala ang kanilang mga pag-aalala dahil sa dami ng kanilang utang.

May- ari ng Tindahan: Ang isang may-ari ng tindahan ay may pagkakautang sa negosyo at mga personal na utang na may halagang $54,000.00. Nagawa niyang pababain ang kanyang utang sa $18,000.00. Napanatili niya ang pagmamay-ari ng kaniyang bahay, negosyo at RRSP.

May ari ng restawran: Isang may ari ng restawran ang lumapit sa DebtCare Canada na may pagkakautang na: $50,000.00 sa Canada Revenue Agency, $10,000.00 sa GST, at $30,000.00 sa mga credit cards. Sa pamamagitan ng pagsali sa isa sa mga programa ng pamahalaan nagawa niyang burahin ang lahat ng kanyang mga utang. Nanatili siyang nagmamay-ari ng kanyang bahay, kotse at restawran.

Mag-asawa: Isang inhinyero at ang kanyang asawang nars ang may pagkakautang na halagang $60,000.00 sa kanilang mga credit cards at sa kanilang bahay. Nawalan ng trabaho ang inhinyero kung kaya ang kanilang pinagsamang sweldo ay hindi na sapat upang kanilang mabayaran ang buwanang hulog sa kanilang bahay. Ninais nilang ibenta ang kanilang bahay nguni’t di nila ito maibenta sa mataas na presyo upang kanilang mabayaran ang lahat ng balanse ng kanilang bahay. Hinayaan silang manatili sa kanilang bahay na hindi nagbabayad ng buwanang bayad sa loob ng tatlong (3) buwan. Pagkaalis nila sa kanilang bahay, ang kakulangan na bayad sa kanilang bahay at kasama na ang kanilang utang sa credit cards ay bumaba sa halagang $12,000.00. Nagawa nila itong bayaran ayon sa kanilang pangangailangan ng walang anumang interes.

Doktor: Isang doktor ang may pagkakautang na buwis sa Canada Revenue Agency na nagkakahahaga ng $450,000.00. Idagdag pa dito, may hinaharap rin siyang utang sa mga credit cards na nagkakahalaga ng $80,000.00. Nagawa ng Debtcare Canada na pababain ang kanyang buong obligasyon sa halagang $96,000.00.

Para sa karagdagang mga impormasyon mangyari lamang na tumawag sa amin ngayon at sisiskapin naming matulungan ka.